Toimintasuosituksia työperäisen ihmiskaupan ja hyväksikäytön torjumiseen

Published 18.9.2020  Updated 11.11.2020

Viime vuosina työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia on paljastunut ympäri maailmaa – myös Euroopassa – esimerkiksi rakennus-, ravintola- ja siivousalalla sekä maataloudessa. Työn ulkoistaminen alihankkijoille ja tilapäisen työvoiman käyttö joustavissa työsuhteissa lisäävät hyväksikäytön riskiä. Yritysten voi olla vaikea valvoa työntekijöiden työoloja pitkissä alihankintaketjuissa. Paperilla kaikki voi näyttää lailliselta, mutta todellisuudessa hyväksikäytetyt ulkomaalaiset työntekijät saattavat tehdä pitkää päivää huonoissa, kansalliset standardit alittavissa oloissa, ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa tilanteeseen ovat vähäiset. Ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi yrityksillä, poliiseilla ja valvontaviranomaisilla on velvollisuus puuttua työperäisen ihmiskaupan ja hyväksikäytön riskiin ja taata, että hyväksikäytettyjen työntekijöiden oikeussuoja toteutuu.

Kaksi uutta policy briefia, jotka Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) kumppaneineen on julkaissut osana EU-rahoitteista FLOW-projektia, esittelevät tärkeimmät suositukset, joiden avulla voitaisiin parantaa yritysten ja viranomaisten kykyä havaita, tutkia ja estää työperäistä hyväksikäyttöä.

"Uusia työkaluja yrityksille: Miten puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan?" policy brief käsittelee sitä, miten yritysten monimutkaisissa alihankintaketjuissa vastaan tulevia haasteita voidaan ratkoa ja kuvaa tapoja, joilla työperäinen hyväksikäyttö voi vaikuttaa eri yrityksiin. Keskeisten sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuksia koskevien standardien ja lainsäädännön lisäksi policy brief esittelee käytännön työkaluja, joilla yrityksissä voidaan tehdä ongelmia ennaltaehkäiviä toimia.

Näitä toimia ovat riskienarviointi, ihmiskaupan vastaisen strategian laatiminen, liikekumppanien arviointi, spesifien sopimuskohtien käyttäminen ja työpaikkatarkastusten tekeminen hyväksikäytön ja ihmiskaupan riskien ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi.

“Miten puuttua työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön? Onnistuneen tutkinnan edellytykset" policy brief keskittyy siihen, minkälaisia haasteita poliisit kohtaavat tutkiessaan hyväksikäyttörikoksia ja tarjoaa ratkaisuja olemassa olevien puutteiden korjaamiseen. Keskeiset suositukset pitävät sisällään toimenpiteitä kuten moniammatillisen yhteistyön ja siihen vaadittavien rakenteiden vahvistamisen, erikoistuneiden ihmiskauppayksiköiden perustamisen poliisiin ja kohdennettujen yhteistarkastusten suorittamisen riskialoilla. Tärkeintä on joka tapauksessa se, että viranomaisilla on työssään uhrikeskeinen ja -sensitiivinen lähestymistapa.

Kummankin policy briefin ohessa on infograafi, jossa esitetään projektin löydökset tiivistettynä.

FLOW-projekti jatkuu vuoden 2020 loppuun ja kehotamme kiinnostuneita ammattilaisia ottamaan meihin yhteyttä esimerkiksi lisämateriaalien tai aiheeseen liittyvän koulutuksen tiimoilta.

Lisäinformaatiota tutkija Anni Lietoselta, HEUNI, puh. +358 50 411 67 (anni.lietonen@om.fi) tai erikoissuunnittelija Anniina Jokiselta tel. +358 50 351 7044 (anniina.jokinen@om.fi).