Haemme korkeakouluharjoittelijaa FLOW-hankkeeseen

Published 18.11.2019

YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on itsenäinen tutkimus- ja kehittämisinstituutti oikeusministeriön hallinnonalalla. HEUNIn tutkimukset liittyvät kriminaalipolitiikkaan ja toiminnan avulla pyritään vaikuttamaan kansalliseen, eurooppalaiseen ja Yhdistyneiden kansakuntien kriminaalipolitiisiin käytäntöihin. HEUNIn päivittäisiä työkieliä ovat englanti ja suomi.

Haemme korkeakouluharjoittelijaa HEUNIn koordinoimaan kansainväliseen EU-rahoitteiseen hankkeeseen, joka käsittelee työperäistä ihmiskauppaa ja sen linkkejä talousrikollisuuteen. Hankkeessa kehitetään esitutkintaviranomaisille esitutkintaa tukevaa materiaalia, jonka tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan ja talousrikosten tutkintaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään työkaluja yrityksille, jotta ne voisivat paremmin havaita, puuttua ja ennaltaehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä liiketoiminnassa ja alihankintaketjuissa.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua viranomaisille ja yrityksille kehitettävien materiaalien tekemiseen. Tehtäviin kuuluu mm. tiedonhaku ja -keruu, miniselvitysten, tiivistelmien, materiaalien ja muistioiden laatiminen, tilaisuuksien järjestäminen, haastatteluiden litteroiminen, ja hankkeesta viestiminen englanniksi ja suomeksi. Tehtävän tarkkaa sisältöä voidaan muokata harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaan. Hyvän pohjan työlle antaa esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen, kriminologinen tai oikeustieteellinen koulutus.

Tehtävässä edellytetään hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa, paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, avointa mieltä ja oman ajankäytön hallintaa.

Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaisiin kriminaalipoliittisiin aiheisiin ja työskentelemään osana asiantuntijatiimiämme. HEUNI on näköalapaikka kansainväliseen työympäristöön ml. Yhdistyneisiin kansakuntiin. Harjoittelija on osa työyhteisöämme ja osallistuu yhteisiin toimisto- ja hankepalavereihin, sidosryhmätapaamisiin, koulutuksiin sekä mahdollisiin aiheeseen liittyviin seminaareihin.

Edellytämme harjoittelijalta yliopiston myöntämää harjoittelutukea.

Harjoitteluajankohta on 1.2.-30.4.2020.

Palkka: 1500 EUR/kk

Lähetä lyhyt CV ja työhakemus sähköisesti 4.12.2019 mennessä Anniina Jokiselle osoitteeseen anniina.jokinen@om.fi.