Lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ennaltaehkäisyä kehitetään Suomessa

Published 3.5.2019

Lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa tänä keväänä julkaistussa HEUNIn ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän selvityksessä. Selvitys osoittaa, että Suomessa on lukuisia lapsia ja nuoria, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan tai siihen liittyvän hyväksikäytön uhriksi joko Suomessa tai ulkomailla. Ihmiskauppa on vakavaa henkilöön kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja vapauteen kohdistuva rikos. Siinä käytetään hyväksi uhrin luottamusta, haavoittuvuutta ja riippuvaisuutta tekijästä, joka saattaa uhrin hyväksikäytön kohteeksi. Uhria kontrolloidaan, ja hänet saatetaan pakottaa esimerkiksi prostituutioon, tekemään rikoksia tai hänet saatetaan pakottaa avioliittoon vastentahtoisesti. Ihmiskauppa ja siihen liittyvä hyväksikäyttö voi olla hyvin traumatisoivaa ja usein uhrit ovat sekä akuutin että pidempikestoisen avun tarpeessa. Ihmiskauppa on rikos, joka tulee harvoin viranomaisten tietoon ilman paljastavaa tutkintaa. Tällöin on olemassa huoli, että tekijöiden rikosvastuu ei toteudu ja syylliset eivät joudu kantamaan vastuuta teoistaan.

Ihmiskaupan vastaisen työn kehittäminen Suomessa lasten ja nuorten osalta on tärkeää, jotta uhrit saavat sen avun ja tuen, johon he ovat oikeutettuja. Tämä työ edellyttää monialaista yhteistyötä eri auttavien tahojen ja viranomaisten välillä, tutkimusta unohtamatta. Tärkeää on se, että ihmiskauppa ymmärretään vakavana hyväksikäyttönä, joka kytkeytyy läheisesti muihin väkivallan muotoihin. On tarpeellista huomioida ihmiskauppa osana lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn kokonaisuutta ja lisätä tietoisuutta ilmiöstä lasten ja nuorten kanssa toimivien asiantuntijoiden keskuudessa.

Tämä työ on juuri vahvistumassa, kun Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) valmistelee parhaillaan lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2020-2025, jossa oman lukunsa saa myös ihmiskauppa. THL on koordinoinut kansallista lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmaa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Väkivallan ehkäisy tässä laajuudessa on osana ohjelmaa nyt ensimmäistä kertaa. Tavoite- ja toimenpidesuunnitelma pohjautuu tutkittuun tietoon ja sisältää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistä väkivaltaa ja puuttua siihen. Suunnitelmassa huomioidaan eri väkivallan muotoja mm. kiusaamisesta, lähisuhdeväkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan, ja asetetaan fokusoidut tavoitteet ja mittarit väkivallan vähentämiselle.

HEUNI osallistuu suunnitelmatyöhön ja tutkija Elina Kervinen vastaa lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa käsittelevästä luvusta. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa tehdään yhteistyössä viidessä eri ministeriössä. Mukana suunnitelmatyössä on mukana kymmeniä organisaatioita ja asiantuntijoita, muun muassa lapsi- ja perhejärjestöjä, yliopistollisia sairaaloita, Kuntaliitto sekä Poliisihallitus. Tavoite- ja toimenpidesuunnitelma julkaistaan marraskuussa 2019 järjestettävässä konferenssissa. THL:n koordinoima ohjausryhmä tulee seuraamaan tavoitteiden toimeenpanoa vuosien 2020-2025 välillä ja tekee väliarvioinnin toimenpiteiden toteutumisesta vuonna 2022.

Elina Kervinen

Tutkija

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

Keywords

Blog