Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja HEUNI selvittävät ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lain toimivuutta

Published 19.5.2017  Updated 22.5.2017

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) selvittävät miten hyvin ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö toimii. Ihmiskaupan uhrien aseman parantaminen edesauttaa tekijöiden saattamista rikosvastuuseen ja edesauttaa myös ihmiskaupan ehkäisemistä. Selvitys tehdään valtioneuvoston myöntämällä rahoituksella (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista, VN TEAS).

Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lain arviointi on erityisen ajankohtaista. Laajamittaisen maahantulon lisääntyminen näkyy myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään hakeutuvissa asiakkaissa, joista suuri osa on turvapaikanhakijoita. Lisäksi paperittomien ihmisten määrä lisääntyy ja sitä kautta riski ihmiskaupalle kasvaa. Paineita lisää myös auttamisjärjestelmään hakeutuvien uhrien määrällinen kasvu, joka johtuu osittain siitä, että Suomessa on tunnistettu entistä paremmin maan sisäistä ihmiskauppaa.

Suomessa ei ole tällä hetkellä kokonaisuutta kuvaavaa ja rakenteen toimivuutta arvioivaa tietoa ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta. Tukeeko lainsäädäntö ja lain soveltamiskäytäntö tosiasiassa uhrien tunnistamista ja auttamista? Vastaako laki niitä kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut? Onko toiminnassa tai lainsäädännössä sellaisia aukkokohtia, jotka estävät tosiasiassa uhrien oikeuksien toteutumisen? Tutkimuksen tavoitteena on myös tuoda esiin ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, toimivia malleja ja onnistumisia.

Tutkimus on luonteeltaan monitieteinen ja siinä sovelletaan sekä oikeustieteellisiä että sosiologisia tutkimusmenetelmiä. Oikeustieteellisten tutkimusmenetelmiä käyttämällä selvitetään asiakirja-aineiston avulla, miten ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö sekä lain soveltamiskäytäntö täyttävät kansainvälisoikeudelliset ja EU-oikeudelliset velvoitteet. Siinä selvitetään myös sitä, miten lain soveltamisessa lain tavoite ja tarkoitus toteutuvat ja millaisia mahdollisuuksia/rajoituksia muu lainsäädäntö (ml. rikoslaki ja ulkomaalaislaki) auttamiselle käytännössä asettaa. Sosiologisin haastattelututkimusmenetelmin tutkitaan sitä, millaiset tapaukset ohjautuvat avun piiriin ja millaiset eivät, mitä apua uhrit saavat ja miten lainsäädäntö täyttää uhrien tosiasialliset tarpeet.

Hankkeessa on aloitettu aineistojen kerääminen ja tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Maija Koskenoja, puh: 0295 666 807, s-posti: maija.koskenoja(at)oikeus.fi

Tutkija Minna Viuhko, puh. 050-368 8348, s-posti: minna.viuhko(at)om.fi