Ohjeistus työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi

Published 9.10.2014

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on nyt julkaissut suomenkielisen ohjeistuksen työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on nostaa esiin keinoja, joilla eri toimijat voivat entistä paremmin puuttua ulkomaalaisten työntekijöiden kohtaamiin työperäisen hyväksikäytön muotoihin ja ihmiskauppaan Itämeren maiden alueella.

Ohjeissa keskitytään erityisesti työperäisen hyväksikäytön mahdollistavien käytäntöjen ehkäisemiseen siivousalalla, etnisissä ravintoloissa ja maataloudessa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti yksityisten työnvälitystoimistojen ja työnantajien rooliin hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi.

Ohjeistus perustuu ihmiskauppaa koskeviin kansainvälisiin normeihin ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaaviin periaatteisiin. Teksti on jaettu keskeisiä periaatteita noudattaen neljään lukuun, jotka on suunnattu eri toimijoille. Nämä neljä lukua ovat:

• Ohjeistus valtioille ja viranomaisille rekrytointi- ja työehtokäytäntöihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi

• Ohjeistus yrityksille: työperäistä hyväksikäyttöä ehkäisevä huolellisuusperiaate

• Ohjeistus valtioille, yrityksille, ammattiliitoille ja kansalaisyhteiskunnalle ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi

• Monialainen kansainvälinen yhteistyö ja koordinointi

Kukin luku sisältää toimintaohjeita ja käytännön toimenpiteitä, jotka on järjestetty temaattisesti aiheen perusteella. Jokaisessa luvussa esitetään ehdotettujen toimenpiteiden tausta ja perustelut. Erillisissä laatikoissa käydään läpi esimerkkejä asiaankuuluvista käytännöistä etenkin Itämeren maiden alueelta. Tarkoituksena on vauhdittaa tiedon ja kokemusten vaihtoa ja kannustaa kansallisia toimijoita kehittämään käytäntöjään eteenpäin. Viime kädessä ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyvien väärinkäytösten ja työperäisen ihmiskaupan ennaltaehkäisy edellyttää myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä aina viranomaisista elinkeinoelämään ja työnantajaliitoista ammattiliittoihin ja kansalaisjärjestöihin.

Toivomme, että ohjeistusta käytetään ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa ja että eri tahot ja toimijat löytävät siitä ideoita ja esimerkkejä ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Ohjeistuksesta on saatavilla myös suomenkielinen lyhennelmä. Sen tarkoituksena on toimia helposti lähestyttävänä tietolähteenä ja se koostuu otteista, jotka sisältyvät alkuperäiseen ohjeistukseen.

Ohjeistus on tehty HEUNIn vetämän ADSTRINGO-hankkeen yhteydessä. Se on toteutettu yhteistyössä Tarton yliopiston, Liettuan sisäministeriön ja Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastaisen työryhmän kanssa (CBSS TF-THB). Ohjeistus ja siitä tehty lyhennelmä on saatavilla myös englanniksi, ruotsiksi, viroksi ja liettuaksi. Eri kieliversioihin pääsee tästä .

Attachments